Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hæhre entreprenør har for tiden omtrent 300 anleggsfolk som jobber skift dag og natt for å bygge ny E6 mellom Kvithammer og Åsen. De betjener 70-80 maskiner; ca. 30 gravemaskiner, 20 dumpere, flere dosere og hjullastere som brukes til sprenging, boring og utlasting av enorme mengder steinmasser fra Forbordsfjellet døgnet rundt. Tre borehammere er i sving, og for hver sprengning eter de seg nesten 6 meter lengre inn i fjellet!

Forbordsfjelltunnellen

5 kilometer kortere

Den nye motorveien forkorter E6 fra dagens 24 kilometer til 19 kilometer mellom Kvithammer og Åsen. Med tillatt fartsgrense på 110 km/t vil det redusere kjøretiden fra 19 minutter til 10 minutter!

Kvithammer

Forbordsfjelltunnellen

Med innkjøring fra Stjørdal ved Kvithammer vil Forbordsfjelltunnellen bli Trøndelags lengste tunnel med sine 6,1 kilometer i to løp! Utløpet nordover kommer fram i Langsteindalen hvor det skal fylles ut to millioner kubikk i deponi. Der blir det anleggsvirksomhet i stor skala i lang tid.

Bare Moatun grendehus står igjen i Langsteindalen. Grenda er nedlagt og alle husene er løst ut. 

Langsteindalen

Vuddudalen

Ny E6 berører i høyeste grad omfattende areal, også lenger nordover i fjellsiden i Vuddudalen hvor man sprenger ut fjellskjæringer for å lage en hylle til å bygge vei på. Løsmasser oppå bergoverflaten fjernes for å få rene steinmasser etter sprengning til å bygge veien med.

Åsen

Store deler av veiprosjektet går i jomfruelig terreng, og dagens trafikk på E6 blir knapt berørt. Men både nord og sør for Åsen vil det bli kortere strekke med tilpasninger i kjøremønsteret i flere år framover.

Entreprenøren Hæhre uttaler til Adresseavisen at de har stor fokus på å finne gode løsninger for myke trafikanter i området. Ved å lede trafikken ut av anleggsområdet kan de jobbe fritt og gjøre det trygt for trafikantene.

E6 sør for Åsen
E6 sør for Åsen

Fakta E6 Kvithammer – Åsen

  • Nye Veier bygger ny E6 fra Kvithammer i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.
  • Den nye motorveien vil ha fire felt og fartsgrense på 110 km/t. 
  • Strekningen er ca. 19 kilometer, hvorav 12 er i tunnel.
  • Fire felt, doble tunnelløp og økt fartsgrense vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og mer forutsigbarhet for trafikantene.
  • Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS
  • Byggestart i 2022, planlagt ferdigstilling 2027.

Kilde: Adressa.no 5.juli 2022 – Ny E6-strekning: Bli med inn i det som blir Trøndelags lengste tunnel

Add a comment

Sosiale media
Kontakt oss

951 22 668

post@droneblikk.no